Gå til innhold
☰ Meny

Pakten som viser hvem Gud er

Ekteskapet er viktig for Gud. Før det fantes andre institusjoner, før verdens nasjoner var dannet og lenge før menigheten eksisterte, opprettet Gud ekteskapet. De første menneskene ble skapt som mann og kvinne, og Gud åpenbarte seg selv i forholdet mellom dem. Ekteskapet vitnet om enheten i Treenigheten og synliggjorde Guds kjærlighet.

Alt Gud hadde skapt var godt. Men det var ikke godt for mannen å være alene (1 Mos 2.18). Kvinnen skulle være mannens like, og sammen dannet de et bilde av Gud. Bibelen sier: Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem (1 Mos 1.27). Både mannen og kvinnen var nødvendige for å gi et riktig bilde av Gud.

De var skapt med like stor verdi, men de hadde ulike egenskaper og utfylte hverandre. Den livslange overgivelsen og kjærligheten mellom dem avspeilet Guds trofasthet og kjærlighet. Gudsbildet blir synlig i ektefeller som er trofaste og elsker hverandre. Derfor er ekteskapet langt mer enn en avtale, kontrakt eller samlivsform. Bibelen sier at to ektefeller er bundet til hverandre ved pakt (Mal 2.14). Ordet pakt er et ukjent begrep for mange mennesker i dag, men det forandrer ikke det faktum at ekteskapet er en pakt. Pakten forplikter partene til å hjelpe og støtte hverandre langt utover det en avtale eller kontrakt innebærer. En kontrakt forutsetter vanligvis at to parter yter like mye. Dersom en av partene svikter, er dette et kontraktbrudd som medfører at den andre fritas fra sine forpliktelser. Pakten krever derimot at hver part yter hundre prosent ut fra sine egne forutsetninger.

Gjennom NATO-pakten har medlemslandene forpliktet seg til å hjelpe hverandre i krigs- situasjoner, helt uavhengig av hvilke motytelser det enkelte landet er i stand til å gi. Under den kalde krigen var Norge prisgitt hjelp fra den langt større og sterkere nasjonen USA ved en eventuell sovjetisk invasjon. Amerikanerne kunne ikke regne med noen tilsvarende innsats fra Norge dersom en fiende truet deres nasjonale interesser. Et nygift par vil som regel oppleve at begge ektefellene har omtrent like mye å bidra med. Men gjennom et livslangt ekteskap kan det også komme perioder der en av ektefellene trenger den andres hjelp uten å kunne yte så mye tilbake. Pakten skal sikre at den som kjenner seg svak kan få den andres hjelp, støtte og kjærlighet både i gode og onde dager.

Syndefallet var en tragedie som også rammet ekteskapet. Gudsbildet blir skitnet til når vi søker våre egne interesser på bekostning av hverandre. Men vi er fortsatt skapt i Guds bilde, og Gud har gode tanker og planer for våre ekteskap. Han velsignet menneskene og sa at de skulle være fruktbare (1 Mos 1.28). Hans velsignelse hviler over et ektepar og barna deres. Guds Ånd vil åpenbare seg gjennom en mann og en kvinne som respekterer, ærer og elsker hverandre. Ikke bare kristne ektepar, men alle ektefeller som elsker og ærer hverandre åpenbarer noe av Guds kjærlighet og trofasthet. Ekteskapet som Guds ordning har med seg Guds velsignelse i alle nasjoner og kulturer. Men som kristne har vi et helt spesielt utgangspunkt for å ta imot Guds velsignelse og formidle den videre. Gud vil bruke ektepar og familier til å berøre samfunnet vi lever i.

Helt siden Adam og Evas tid har ekteskapet vært utsatt av angrep fra krefter som vil ødelegge bildet av Gud. Ved å undertrykke kvinner har menn vist et falskt bilde av Gud som ektemann for sitt folk og som far for sine barn. Kalde ekteskap, utroskap og skilsmisser har ødelagt mange menneskers gudsbilde. Men Gud vil gjenopprette ekteskap og familier slik at bildet av ham igjen blir synlig. Han elsker oss, og det er hans kjærlighet som skal bli synlig gjennom oss. Ved å komme i rett relasjon til Gud og hverandre kan vi som ektefeller sammen åpenbare Guds natur. Vi elsker fordi han elsket oss først (1 Joh 4.19).